JOY TRAVEL Specialisti za strokovne ekskurzije

Splošni pogoji za turistične aranžmaje JoyTravel

Splošni pogoji in navodila so sestavni del vsakega programa turistične agencije Joytravel, (v nadaljevanju TA Joytravel) in vsake pogodbe, ki jo s podpisi skleneta TA Joytravel oz. njen pooblaščeni predstavnik in potrošnik ter se nanašajo izključno na aranžmaje TA Joytravel. V kolikor je v posameznem programu TA Joytravel katera od točk teh Splošnih pogojev spremenjena, velja navedba oz. določilo v programu.

1. PRIJAVA

Ob prijavi TA Joytravel in potrošnik skleneta pogodbo, ki je istočasno potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so podatki navedeni. Ob prijavi je potrošnik dolžan navesti verodostojne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva posamezni aranžma oz. potovanje. V primeru, da potrošnik ob prijavi ne navede točnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Kot pogodba velja tudi podpisana prijavnica za potovanje.

2. VARŠČINA

Ob prijavi potrošnik vplača varščino (akontacijo)v višini 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu za katerega se prijavlja.
3. STORITVE

Storitve, ki so vštete v ceno aranžmaja so navedene v posameznem programu

4. DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v osnovno ceno aranžmaja oz. niso navedene v programu, kot enoposteljna soba, posebna prehrana, riziko odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in podobno. Stroški dodatnih storitev se dodajo osnovni ceni aranžmaja in jih potrošnik plača ob plačilu aranžmaja.

5. PLAČILO

Varščino plača potrošnik ob prijavi .Razliko do polne cene pa najkasneje 10 dni pred pričetkom aranžmaja, če v programu ni drugače navedeno oz. se potrošnik ne dogovori za posebne plačilne pogoje, ki so navedeni v pogodbi o izvedbi potovanja.

6. CENA IN POPUSTI

Cene izletov in popusti so določeni v objavljenih programih in veljajo od dne, ko je program objavljen. Višina popustov in pogoji za koriščenje so vsakič posebej objavljeni pri programu. Različni popusti se med seboj ne seštevajo.

Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in tako, kot predvideva program. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem.
Skladno z zakonom si pridružujemo pravico do spremembe cene najkasneje do 20. dne pred do odpovedi izleta (če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa-
30 oseb), najkasneje 20 dni pred izletom.

Organizator lahko o spremembi cene potnika pisno obvešča, potrošnik pa ima pravico brez stroškov odstopiti od pogodbe.

7. POTNI DOKUMENTI

Na zahtevo pooblaščenega predstavnika TA Joytravel je potrošnik ob prijavi dolžan predložiti osebni dokument . Potrošnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list oz. osebno izkaznico kjer je le-ta zadostna. Opozarjamo, da se zahtevano obdobje veljavnosti potnega lista razlikuje od države do države (točne informacije dobite na diplomatsko-konzularnih predstavništvih posameznih držav).

8. POTROŠNIKOVA SPREMEMBA/ODPOVED ARANŽMAJA

Potrošnik ima pravico do odpovedi in preklica pogodbe. Aranžma mora biti odpovedan pisno. Vsako spremembo že potrjenega aranžmaja, če je le-ta še mogoča, TA Joytravel zaračunava v enkratnem znesku 20,00 EUR, razen v primeru spremembe imena. V primeru potrošnikove odpovedi, znotraj enega meseca do odhoda, ima TA Joytravel pravico do povračila stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi in katerih višina je odvisna od časa med potrošnikovo odpovedjo in odhodom:

a) aranžmaji do vrednosti 500 eur

do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški 15,00 EUR po prijavnici

od 29 do 22 dni pred odhodom – 20% celotne cene aranžmaja

od 21 do 15 dni pred odhodom – 30% celotne cene aranžmaja

od 14 do 10 dni pred odhodom – 60% celotne cene aranžmaja

od 9 do 1 dneva pred odhodom – 90% celotne cene aranžmaja

na dan odhoda oz. po dohodu – celotna cena aranžmaja

b) aranžmaji nad vrednostjo 500 eur

do 30 dni pred odhodom – 20% celotne cene aranžmaja

od 29 do 22 dni pred odhodom – 30% celotne cene aranžmaja

od 21 do 15 dni pred odhodom – 40% celotne cene aranžmaja

od 14 do 10 dni pred odhodom – 60% celotne cene aranžmaja

od 9 do 1 dneva pred odhodom – 90% celotne cene aranžmaja

na dan odhoda oz. po dohodu – celotna cena aranžmaja

c) letalski aranžmaji

Po rezervaciji letalske karte, ne glede na datum potovanja  – cena letalske karte +

od 29 do 22 dni pred odhodom – 20% cene aranžmaja brez letalskega prevoza

od 21 do 15 dni pred odhodom – 30% cene aranžmaja brez letalskega prevoza

od 14 do 10 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja brez letalskega prevoza

od 9 do 1 dneva pred odhodom – 90% e cene aranžmaja brez letalskega prevoza

na dan odhoda oz. po odhodu – celotna cena aranžmaja brez letalskega prevoza

 

Če potrošnik sam najde zamenjavo in za potovanje ni drugih ovir (vize, cepljenja,…) plača stroške preknjižbe v višini 15 EUR.

Organizator bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oz. med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik.

9. ODSTOPNINA

Če potrošnik pred odhodom predvideva, da zaradi posebnih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini – zakonec, starši, otroci) aranžmaja ne bo koristil, lahko vplača odstopnino, riziko odpovedi.
Dogovor o odstopnini zahteva predložitev verodostojnega potrdila, kot to zahteva zavarovalnica, ki taka zavarovanja ponuja.
Odstopnina znaša 5% celotne vrednosti aranžmaja oz. kot je navedeno v posameznem programu in se mora vplačati ob prijavi.
Ne glede na vplačano odstopnino ima TA Joytravel v primeru potrošnikove odpovedi aranžmaja pravico do povrnitve administrativnih stroškov 20,00 EUR po prijavnici. V primeru, da potrošnik odpove aranžma ni pa predhodno vplačal odstopnine, postopa TA Joytravel po določilih točke 8
teh navodil. V primeru, da so v programu navedeni drugačni pogoji odpovedi, veljajo določbe programa.

 

10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potrošnik je dolžan spoštovati veljavne carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel izkoristiti aranžmaja, nosi vse posledice in stroške, ki bi nastale v zvezi s tem.

11. ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA
TA Joytravel si pridržuje pravico do delnega ali popolnega odstopa do pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA Joytravel pa te okoliščine predstavljajo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
TA Joytravel si pridržuje pravico do spremembe programa, če se spremenijo pogoji potovanja (sprememba voznega reda, sprememba carinskih, političnih ali zdravstvenih razmer v državi, kjer je organiziran aranžma, naravne nesreče ali drugi nepredvideni dogodki), na katere TA Joytravel, kot organizator ne more vplivati brez odškodnine potrošniku. V takem primeru TA Joytravel zagotovi potrošniku storitve v spremenjeni obliki, v okviru obstoječih možnosti.
V primeru, da TA Joytravel odpove aranžma v celoti, ima potrošnik pravico do povračila celotnega vplačila. Z vsako spremembo programa je TA Joytravel dolžna nemudoma seznaniti potrošnika.
TA Joytravel ne odgovarja za zamude prevoznih sredstev, kakor tudi za neizogibne spremembe programa, ki bi nastale v zvezi s tem. V primeru, da stanje v kraju aranžmaja TA Joytravel ne dopušča namestitve potrošnika v s pogodbo potrjenem objektu, lahko TA Joytravel namesti potrošnika v drug objekt, najmanj enake kategorije.

12. REKLAMACIJE

Potrošnik je dolžan reklamirati storitev takoj, v kraju samem in to predstavniku agencije, organizatorju ali ponudniku storitve. Če vzroka reklamacije ni možno odstraniti v kraju samem, potrošnik vloži pisno pritožbo v roku 8 dni po vrnitvi. V primeru, da potrošnik ta rok zamudi, TA Joytravel ni dolžna obravnavati reklamacije.
K pisni reklamaciji, ki vključuje zahtevek po znižanju cene, odškodnini ali drugačno zahtevo, je potrošnik dolžan predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika, predstavnika agencije, vodnika ali druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Potrošnik, ki po krivdi TA Joytravel ni prejel s pogodbo dogovorjenih uslug, ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti uslug. Odgovor na pisno reklamacijo TA Joytravel izda v roku 8 dni po prejemu oz. takoj, ko zbere vse potrebne informacije pri ponudniku storitve.

13. PRTLJAGA IN DOKUMENTI

Če potrošnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti odtujeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev domov, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Za pomoč pri urejanju formalnosti se lahko obrne na TA Joytravel ali njenega predstavnika. V primeru, da mora potrošnik zaradi izgube ali kraje dokumentov aranžma prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja. TA Joytravel ne odgovarja za izgubljeno prtljago.

14. UPORABA PODATKOV
Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

15. OPOZORILO
Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom prijavnice skleneta organizator oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen izlet.

16. KONČNO DOLOČILO

V primeru spora med potnikom in TA Joytravel je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. 

IZDAL: TA Joytravel, LAILA d.o.o., 21.8.2012